Studie- og ordensregler

Velkommen som studerende på HF & VUC Klar

Studie- og ordensreglerne på HF & VUC Klar har til formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer og studievaner på skolen og dermed bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø, der hviler på værdierne:

 • Rummelighed
 • Tolerance
 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Engagement og lyst til at lære
 • Faglighed
 • Trivsel

Værdier, der har til formål at sikre de studerendes aktive deltagelse i undervisning, arrangementer, debatter og møder. Ydermere er det centralt, at undervisning, arrangementer, debatter og møder giver indblik i de muligheder og rettigheder i samfundet – globalt, nationalt og lokalt, der er baseret på demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Skolens medarbejdere følger din studieaktivitet nøje med det formål at støtte dig i at gennemføre din uddannelse på HF & VUC Klar.

Som studerende på HF & VUC Klar, skal du følge skolens studie- og ordensregler.

I visse tilfælde kan din adfærd i fritiden også være omfattet af disse regler, fx hvis din digitale adfærd, har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på skolen.

Studieaktivitet

Som studerende på HF & VUC Klar forventer vi, at du er studieaktiv.
Studieaktivitet betyder, at du:

 • møder til og deltager aktivt i undervisningen
 • er på plads i lokalet ved undervisningens start
 • har mobiltelefonen på lydløs i tasken, med mindre den skal bruges i undervisningen
 • forbereder dig til undervisningen og har relevant undervisningsmateriale med
 • afleverer skriftlige opgaver, der i kvalitet og kvantitet følger de krav, der er fastsat
 • deltager i undervisning, der foregår andre steder, herunder ekskursioner, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • deltager i forskellige arbejdsformer, herunder gruppe- og projektarbejde
 • tjekker LUDUS Web dagligt for skema, lektier, ændringer og beskeder

Snyd

Vi accepterer ikke snyd og plagiat, herunder med skriftligt arbejde og ved prøverne - se i øvrigt skolens snydpolitik.

Sygdom og andet fravær

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du notere dette i LUDUS Web. Her skal du også notere årsagen til fraværet.

Når du er fraværende fra undervisningen, vil det blive registreret af læreren i LUDUS Web.

Alt fravær regnes som manglende studieaktivitet. Du har pligt til at orientere dig om din studieaktivitet i LUDUS Web.

Skolen kan i særlige tilfælde kræve en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Ordensregler

 • Du skal behandle skolens ejendom, computere, tablets, bøger og udstyr, der stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt - og huske at returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, du har lånt, bliver væk.
 • Du skal rydde op efter dig. Stil stole og borde på plads efter endt undervisning.
 • Du må ryge, men kun på de lokalt anviste områder.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler på skolen.
 • Vi accepterer ikke vold, truende adfærd eller hån, skældsord og lignende.
 • Vi tolererer ikke chikane, mobning og respektløs adfærd på skolen. Det er ikke tilladt at vise og/eller dele videoer og billeder, som kan have et krænkende indhold.
 • Vi opfatter religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller udøve religiøse ritualer på skolen.
 • Vi bruger dansk som det fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
 • Du kan sammen med dit hold og din lærere udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet.

Overtrædelse

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre:

 • mundtlig advarsel
 • en skriftlig advarsel
 • sanktioner i forhold til eksamen og SU
 • manglende oprykning til næste niveau på uddannelsen
 • udelukkelse fra undervisningen i kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår
 • bortvisning/udmeldelse af skolen i særligt graverende tilfælde

Særligt grove tilfælde af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen uden forudgående varsel.

Det er afdelingslederen, der træffer beslutning om sanktioner som følge af overtrædelse af studie- og ordensreglerne.  Klager over sådanne afgørelser indgives skriftligt, senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet. Klagen sendes til skolens hovedmail vucklar@vucklar.dk

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne træder i kraft d. 23/11-2018 og gælder for alle skolens studerende.

Yderligere information

Du kan læse mere om lovgrundlaget for skolens regler om studieaktivitet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (for HF) og i AVU-bekendtgørelsen (for AVU).

 

Antimobbestrategi

Formål
Studerende på HF & VUC Klar skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som studerende på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning på skolen og i fritiden, for så vidt det har indflydelse på uddannelsesmiljøet. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er et gruppefænomen, der kan opstå i dårlige klassekulturer.

Definition af mobning
Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person eller grupperinger i en sammenhæng, hvor personen/personerne er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Mobning er ikke altid en bevidst handling. Drillerier, derimod, er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:

 • Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger
 • Socialt: fx at blive holdt uden for fællesskabet
 • Materielt: fx at få ødelagt sine ting
 • Psykisk: fx at blive truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen
 • Fysisk: fx at blive slået eller sparket

Digital mobning
Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • at udelukke bestemte personer fra sociale fora, fx fra en klassegruppe på Facebook.

Tegn på, at en studerende bliver mobbet/ikke trives
En studerende, der bliver mobbet, kan fx reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær. I en klasse, hvor mobning forekommer, kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.

Hvordan forebygger vi mobning
Mobning kan få store konsekvenser - både for den enkelte, for skolen og for vores samfund. Vi arbejder derfor aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning på skolen.

Skolen gør følgende:

 • Sikrer kendskab til skolens studie‐ og ordensregler og til skolens antimobbestrategi
 • Gennemfører årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet
 • Informerer gensidigt ved oplevelse af konkrete problemer – taler med en leder eller en vejleder, hvis man oplever, at nogen bliver mobbet
 • Uddanner ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker

Klasseteam og lærere gør følgende:

 • Følger klassens og den enkelte studerendes trivsel
 • Er opmærksomme på sproget i klassen
 • Aftaler fælles spilleregler for holdet/klassen
 • Drøfter i forbindelse med skolestart, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning
 • Sætter tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle samtaler om trivsel
 • Arbejder med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor
 • Arrangerer fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser
 • Etablerer – efter behov – faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, arbejder evt. med
  venskabsklasser
 • Inddrager ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning

Klasser, hold og enkelte studerende gør følgende:

 • Sikrer, at klasse/hold‐arrangementer er for alle, og at alle er meldt ind i klassegrupper etc.
 • Siger fra over for drilleri og mobning
 • Deler ikke billeder af andre uden deres samtykke
 • Deler ikke nøgenbilleder
 • Opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også
  ville kunne sige ansigt til ansigt
 • Inddrager lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning

Hvad gør vi ved mistanke om mobning
At mobbe er at overtræde skolens studie‐ og ordensregler og sanktioneres, se skolens hjemmeside.

Hvis en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks kontakte afdelingslederen om dette.

Afdelingslederen udarbejder en handlingsplan senest 10 arbejdsdage efter henvendelsen. Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan fx være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen
 • Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at
  der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen
 • kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner
 • Orientering af klassens lærere om situationen
 • Ledelse og vejledning vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan fx være:

 • Møde med klassens lærere/klasseteamet
 • Møde med mobbeofferet og støttepersoner, fx forældre, mentor eller psykolog
 • Orientering af klassen om situationen
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, fx hvorfor ingen
  reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder/vejleder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor