Studie- og ordensregler

Velkommen som studerende på HF & VUC Klar

Studie- og ordensreglerne på HF & VUC Klar har til formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer og studievaner på skolen og dermed bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø, der hviler på værdierne:

 • Rummelighed
 • Tolerance
 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Engagement og lyst til at lære
 • Faglighed
 • Trivsel

Værdier, der har til formål at sikre de studerendes aktive deltagelse i undervisning, arrangementer, debatter og møder. Ydermere er det centralt, at undervisning, arrangementer, debatter og møder giver indblik i de muligheder og rettigheder i samfundet – globalt, nationalt og lokalt, der er baseret på demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Skolens medarbejdere følger din studieaktivitet nøje med det formål at støtte dig i at gennemføre din uddannelse på HF & VUC Klar.

Som studerende på HF & VUC Klar, skal du følge skolens studie- og ordensregler.

I visse tilfælde kan din adfærd i fritiden også være omfattet af disse regler, fx hvis din digitale adfærd, har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på skolen.

Studieaktivitet

Som studerende på HF & VUC Klar forventer vi, at du er studieaktiv.
Studieaktivitet betyder, at du:

 • møder til og deltager aktivt i undervisningen
 • er på plads i lokalet ved undervisningens start
 • forbereder dig til undervisningen og har relevant undervisningsmateriale med
 • afleverer skriftlige opgaver, der i kvalitet og kvantitet følger de krav, der er fastsat
 • deltager i undervisning, der foregår andre steder, herunder ekskursioner, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • deltager i forskellige arbejdsformer, herunder gruppe- og projektarbejde
 • tjekker LUDUS Web dagligt for skema, lektier, ændringer og beskeder

Snyd

Vi accepterer ikke snyd og plagiat, herunder med skriftligt arbejde og ved prøverne - se i øvrigt skolens snydpolitik.

Sygdom og andet fravær

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du notere dette i LUDUS Web. Her skal du også notere årsagen til fraværet.

Når du er fraværende fra undervisningen, vil det blive registreret af læreren i LUDUS Web.

Alt fravær regnes som manglende studieaktivitet. Du har pligt til at orientere dig om din studieaktivitet i LUDUS Web.

Skolen kan i særlige tilfælde kræve en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Ordensregler

 • Du skal behandle skolens ejendom, computere, tablets, bøger og udstyr, der stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt - og huske at returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, du har lånt, bliver væk.
 • Du skal rydde op efter dig. Stil stole og borde på plads efter endt undervisning.
 • Du må ryge, men kun på de lokalt anviste områder.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler på skolen.
 • Vi accepterer ikke vold, truende adfærd eller hån, skældsord og lignende.
 • Vi tolererer ikke chikane, mobning og respektløs adfærd på skolen. Det er ikke tilladt at vise og/eller dele videoer og billeder, som kan have et krænkende indhold.
 • Vi opfatter religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller udøve religiøse ritualer på skolen.
 • Vi bruger dansk som det fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
 • Du kan sammen med dit hold og din lærere udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet.

Overtrædelse

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre:

 • mundtlig advarsel
 • en skriftlig advarsel
 • sanktioner i forhold til eksamen og SU
 • manglende oprykning til næste niveau på uddannelsen
 • udelukkelse fra undervisningen i kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår
 • bortvisning/udmeldelse af skolen i særligt graverende tilfælde

Særligt grove tilfælde af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen uden forudgående varsel.

Det er afdelingslederen, der træffer beslutning om sanktioner som følge af overtrædelse af studie- og ordensreglerne.  

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne træder i kraft d. 23/11-2018 og gælder for alle skolens studerende.

Klagevejledning

For HF studerende

Såfremt du ønsker at klage over en afgørelse truffet på baggrund af skolens studie- og ordensregler, skal du gøre dette senest 10 dage efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til HF & VUC Klar.

Såfremt skolen ikke kan efterkomme din klage, udarbejder HF & VUC Klar en udtalelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skolens udtalelse til styrelsen sendes til høring hos dig senest 7 dage efter skolens modtagelse af din klage. Herefter har du 5 dage til at fremkomme med yderligere bemærkninger, hvorefter skolen inden for en frist på 4 dage videresender sagen til styrelsen, jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9/12-19 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

For AVU studerende

Såfremt du ønsker at klage over en afgørelse truffet på baggrund af skolens studie- og ordensregler, skal du gøre dette senest to uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til HF & VUC Klar.

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål, klage til Undervisningsministeriet. Klagen indgives inden to uger skriftligt til lederen på HF & VUC Klar. Lederen på HF & VUC Klar videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med lederens udtalelse i sagen. Før sagen videresendes til ministeriet, skal du have lejlighed til inden en frist på én uge at kommentere udtalelsen. HF & VUC Klar videresender herefter sagen vedlagt dine bemærkninger til Undervisningsministeriet, § 40 i bekendtgørelse nr. 487 af 16. maj 2017 om almen voksenuddannelse (AVU-bekendtgørelsen).

Yderligere information

Du kan læse mere om lovgrundlaget for skolens regler om studieaktivitet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (for HF) og i AVU-bekendtgørelsen (for AVU).