Uddannelsesudvikling

På HF & VUC KLAR anerkender vi, at der er mange måder at lære på. Vi tror på, at motivation trives bedst i et tillidsfyldt og engagerende studiemiljø med kompetente undervisere, der brænder for læring.

 

HF & VUC Klar udvikler fleksible fagtilbud på i dialog med relevante aktører – således at det matcher efterspørgslen i lokalområdet blandt unge og voksne der ønsker at kvalificere sig til videre uddannelse

Vi planlægger vores uddannelser, så de gør de studerende klar til at komme videre med beskæftigelse, arbejdsliv uddannelse, personlig udvikling og medborgerskab.

 

Vi lægger vægt på faglighed og fornyelse. Det er et mål for HF & VUC KLAR at integrere ny viden og forskning i uddannelserne. På den måde bliver de kontinuerligt udviklet og matcher samfundets, arbejdsmarkedets og de studerendes behov.

 

Den overordnede kvalitetssikring af uddannelserne og evaluering af sammenhængen mellem undervisning og uddannelsens formål sker ved:

 

  • overvågning af gennemførelse og karakterer
  • samarbejde med de modtagende uddannelsesinstitutioner
  • opgørelser over studerendes overgang til videre uddannelse
  • offentliggørelse af studieplaner og undervisningsbeskrivelser på HF
  • censorindberetninger

 

Gennemførelse og karakterer

HF & VUC KLAR følger de studerendes gennemførelse og karakterer på alle uddannelsesretninger. Hvert år i august måned analyseres gennemførelsestal og karaktergennemsnit for det foregående skoleår for at få et overblik over udviklingen og iværksætte indsatser, hvis der er brug for det.

 

Vi drøfter tallene i ledergruppen, i samarbejdsudvalget og i Pædagogisk Råd. Efterfølgende iværksættes evt. indsatser i direkte samspil med faggrupperne.

 

Samarbejde med de modtagende uddannelsesinstitutioner

HF & VUC KLAR har et tæt samarbejde med aftagerne om uddannelsesudbud og tilrettelæggelser. Vi afholder valgfagscafeer, tilbyder vores studerende karrierelæringsforløb på Absalon og Zealand og samarbejder tæt med Studievalg Sjælland om studiepraktik.

 

Aktuelle, faste aftager- og interessentfora:

 

  • Absalon
  • Zealand
  • Syddansk Universitet
  • Studievalg Sjælland

 

Opgørelser over studerendes overgang til videre uddannelse

Hvert andet år får HF & VUC KLAR, via Danmarks Statistiks Uddannelsesregister, foretaget en analyse af HF-dimittendernes videre færd i uddannelsessystemet. Kørslen viser hvor mange af dimittenderne, som har afsluttet deres HF med ét eller flere fag, der er begyndt på en videregående uddannelse. Undersøgelsen viser også, hvilke uddannelser de er begyndt på.

 

HF & VUC KLAR følger HF-dimittenderne over en periode på to år. Ved hver kørsel analyserer vi den aktuelle samt den forrige dimittendårgang. Analyserne bliver anvendt til at kvalificere den strategiske planlægning af uddannelsernes dimensioneringer og profiler.

 

For AVU-studerende bliver der tilrettelagt særlige forløb og vejledningsindsatser for at få flest muligt studerende videre til en erhvervsuddannelse eller til HF. Vi sigter mod en klar faglig og pædagogisk sammenhæng mellem AVU og HF.

 

Derudover får dansk og DSA-hold på D-niveau besøg af HF-vejledere, der fortæller om HF. D-niveau studerende får også tilbud om at komme på besøg på et HF-hold. Her følger de undervisningen i et par lektioner og har mulighed for at tale med lærer og studerende efterfølgende.

 

Offentliggørelse af studieplaner og undervisningsbeskrivelser

Ved indskrivning på HF & VUC KLAR får alle, via en studievejleder, udarbejdet en overordnet uddannelsesplan.

På de enkelte hold har læreren/lærerteamet ansvaret for at udarbejde og oplyse de studerende om studieplanen for faget. På den måde bliver den studerende bekendt med den overordnede planlægning af forløbet. Studieplanen er tilgængelig på LUDUS Web.

 

Hvert lærerteam og hver lærer udarbejder ved afslutningen af et forløb en undervisningsbeskrivelse. Den skal beskrive de enkelte undervisningsforløbs indhold, omfang, særlige fokuspunkter og hvilke arbejdsformer, der har været praktiseret. På HF & VUC KLAR opfordrer vi til, at man i faggrupperne udveksler konkrete erfaringer med henblik på at kvalitetssikre beskrivelserne.

Undervisningsbeskrivelserne er tilgængelige på HF & VUC KLAR’s hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

 

Censorindberetninger

Såfremt en censor konstaterer, at kravene til prøven ikke er opfyldt, eller at prøveafholdelsen konstaterer mangler ved den forudgående undervisning, indberetter censor til HF & VUC KLAR’s uddannelsesleder for AVU eller uddannelseschef for HF.

Herefter indhenter uddannelsesleder eller uddannelseschef relevant information for at få et overblik over eventuelle uregelmæssigheder. I sammenhæng med dette videresender HF & VUC KLAR indberetningen til ministeriet.

Efter hver eksamenstermin foretages en evaluering af forløbet.