Studierådet

Studierådet er en vigtig del af livet på HF & VUC Klar. Som medlem af studierådet har du stor mulighed for at få indflydelse på skolens hverdag og arrangementer. Studierådet fungerer som en kontakt til skolens ledelse og bestyrelse. Studierådet kan derfor tage sager op af fælles interesse for de studerende, og studierådet inddrages i debatter omkring skolen.

 

Der er valg til studierådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så studierådet kan komme hurtigt i gang.

 

Har du en god idé – så giv den videre til studierådet.

Bekendtgørelse om elevråd ved de almengymnasiale uddannelser.

Medlemmer af studierådene 2023-2024

Repræsentanter fra Slagelse

 • Zandra Silke Samsing Muurmann (forperson + Grønt Råd)
 • Mads Stigfeldt (næstperson)
 • Adam Hisham Sulaiman (undervisningsmiljørepræsentant)
 • Theis Leo Henriksen (undervisningsmiljørepræsentant)
 • Sarah Cecilie Olesen Stigaard (undervisningsmiljørepræsentant)
 • Alexandra Viana

 • Ditte Rosa Kold

 • Ida Juel

 • Jonathan Skibbild

 • Katrine Nørgaard Madsen

 • Sofie Mørup

 • Samuel Søling

 • Jonas Nielsen

 • Johsua Olympia Torup Bachmann
 • Tobias Kirkegaard Hansen (Grønt råd)
 • Liva Køneke Krusell Højegaard (Grønt råd)

 

Kontakt studierådet i Slagelse på: studieraad@vucklar.dk

 

Repræsentanter fra Ringsted

 • Jack Nicko Emil Simmelhag Jørgensen (Forperson + Grønt Råd/udvalg)
 • Rebecca Køhler Stoustrup Vangsaa (Næstperson+ Grønt Råd/udvalg)
 • Emil Christian Andersen (Undervisningsmiljørepræsentant)
 • Emma Bille Juncker 
 • Emma Meyer Korsgaard 
 • Helene Hjuler Kristensen (Grønt Råd/udvalg)
 • Sinan Ismail Mohammed 
 • Sofie Udstad Smedelund 
 • Zenia Hoffmann 

Studierådets opgaver

Formål
Studierådet skal medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø og til at fremme det gode fællesskab på afdelingen.
Studierådet repræsenterer alle studerende på afdelingen og har som udgangspunkt en række opgaver:

 

Opgaver for studierådet

 • er bindeled mellem de studerende og ledelsen
 • deltager i faste møder 1 gang om måneden
 • kommer med ideer til sociale arrangementer, også ud af huset og i samarbejde med andre.
 • deltager i evaluering af ETU (ElevTrivselsUndersøgelse)
 • viderebringer forslag til forbedringer for studiemiljøet
 • viderebringer input til kommende undervisningstilbud og –tilrettelæggelser
 • vælger repræsentant til HF & VUC Klars bestyrelse én gang årligt

 

Roller
Som studierådsrepræsentant er det dit ansvar at formidle dine medstuderendes ønsker og ideer til udvikling og forbedring af skolen, skolemiljøet og undervisningen, men med udgangspunkt i alle studerendes interesse.

At være med i studierådet kræver ikke, at man har erfaring fra tidligere. Man skal bare have interesse i at udvikle skolen med fokus på de studerendes behov. 

Vedtægter for Studierådet på HF & VUC Klar

Navn, hjemsted og formål
§1. Studierådet er hjemmehørende på HF & VUC Klar med afdelinger i:

 • Korsør, Skolegade 1, 4220 Korsør
 • Ringsted, Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted
 • Slagelse, Herrestræde 11, 4200 Slagelse

Stk. 2. Studierådets formål er at varetage de studerende ved HF & VUC Klar’s interesser.

 

Studierådets sammensætning
§2. Kort efter studiestart oprettes et studieråd fælles for alle studerende på hver af de tre afdelinger.

Stk. 2. Medlemmer vælges af og blandt de studerende og udgør i fællesskab studierådet.

Stk. 3. På et konstituerende møde vælges en formand og en næstformand. Formanden (og i dennes fravær næstformanden) varetager kontakten til ledelsen.

Stk. 4. Studierådet udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen ved HF & VUC Klar. Der udpeges 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret. De udpeges af studierådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Studierådet tager ved et fælles møde for repræsentanter fra de tre afdelinger stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

 

Studierådets opgaver
§3. Der er udarbejdet et kommissorium for studierådets arbejde. Kommissoriet er offentliggjort på HF & VUC Klar’s hjemmeside; www.vucklar.dk/studieinfo/studierad/

Stk. 2. Studierådet varetager arrangementer for de studerende i samarbejde med ledelsen og de undervisere, der har som opgave af være med til at drive studierådet.

Stk. 3. Studierådet arbejder for forbedringer af skolen.

Stk. 4. Studierådet kan på vegne af medstuderende indhente tilbud på studenterhuer og planlægge fælles opmåling og bestilling.

Stk. 5. Studierådet deltager i fokusgruppeinterview med ledelsen eller repræsentanter herfor i forbindelse med opfølgning på fx elevtrivselsmålinger (ETU).

 

Vedtægtsændringer
§4. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på det konstituerende møde eller ved 2/3 flertal ved urafstemning blandt de studerende.

 

Ikrafttræden
§5. Vedtægterne træder i kraft den 21. november 2019 ved offentliggørelse på HF & VUC Klar’s hjemmeside.