VUC samarbejder

Uddannelsesnetværk Ringsted

Et samarbejde mellem skolerne i Campus Ringsted og Ringsted og Sorø kommuner.
Ledernetværket dækker alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Ringsted. I ledernetværket sidder også repræsentanter fra Ringsted og Sorø kommuner. Vi laver arrangementer på tværs af skolerne, for elever, lærere og vejledere.
Vi sparrer med hinanden, inspirerer og rådgiver hinanden og arbejder hen imod så mange fælles arrangementer og retningslinjer – der giver mening.
Vi har fælles repræsentationer i Lokalrådet; https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi/om-midt-og-vestsjaellands-politi/lokalraad  – et råd nedsat af Midt- og Vestsjællands Politi til forebyggelse af kriminalitet.
Vi har et forpligtende garantiskolesamarbejde, https://ringsted.dk/nyheder/garantiskole-skal-faa-flere-gennem-ungdomsuddannelse - som skal forebygge frafald fra ungdomsuddannelser og lette omvalg.
Vi har fælles elevnetværk og fælles arrangementer, fx fodbold- og basketturnering i Campus hvert år efterår/forår.
Vi har et vejledernetværk for alle vejledere på skolerne samt vejlederne i UU Ringsted og Sorø. Netværket drøfter aktuelle fælles temaer, og alle arbejder målrettet på at fastholde de unge i uddannelse - på den ene eller den anden uddannelse.
Vi samarbejder om uddannelsesdage for alle unge i grundskolen i Ringsted kommune, et 2-dages vejledningsarrangement, der afholdes for at gøre de unge i Ringsted klogere på de uddannelsesmuligheder, der er lokalt.
Vi har et lærernetværk, i fagene dansk, matematik og engelsk. Formålet er at øge kendskabet til den faglige undervisning i grundskolen for lærerne på de gymnasiale uddannelser og at øge kendskabet til den faglige undervisning i de gymnasiale uddannelser for grundskolelærerne.

Aktører:

 • Midtsjællands Gymnasier, rektor, Lene Eilertsen
 • ZBC, rektor HHX og HTX, Helle Romme
 • ZBC, uddannelsesleder SOSU, Anne Demant
 • ZBC, uddannelseschef EUD, Klaus Helstrand
 • LærDansk i Ringsted, afdelingsleder, Neena Babar
 • Campusskolen, skoleleder, Kristina Ramsing Fischer
 • 10. klasse på Campusskolen, viceskoleleder, Christie Beckmann
 • HF & VUC Klar, rektor, Hanne Normann Michelsen
 • HF & VUC Klar, vicerektor, Hanne Legaard
 • FGU Midt- og Østsjælland, direktør Jesper Madsen
 • FGU Midt- og Østsjælland, afdelingsched Henrik Bøll Larsen
 • Ungeenheden Ringsted kommune, leder, Erik Vestergaard
 • Ungdomsskolen Ringsted, leder, Helle Friis-Mikkelsen
 • Ungeliv, Ringsted, leder Anja Resen
 • UU Sorø, leder, Helle Jacobsen     
 

Junior ATU Ringsted

HF & VUC Klar deltager i Junior Talent i Ringsted kommune. Junior Talent i Ringsted er et Campus-samarbejde, hvor HF & VUC Klar, MSG og ZBC deltager for at introducere talentfulde unge i grundskolerne i Ringsted for de stærke gymnasiale tilbud, der er på Campus.

HF og VUC Klar har deltaget med workshops for de unge i 8. klasse sidste år med følgende emner:

Religion og etik om aktiv dødshjælp

Kort beskrivelse:
Aktiv dødshjælp er forbudt i Danmark, hvorimod passiv dødshjælp er tilladt. Vi skal arbejde med argumenter for og imod aktiv dødshjælp og se på, hvordan forskellige etiske positioner vil forholde sig til emnet. I forlængelse af dette skal I udarbejde kampagne materiale enten for eller imod aktiv dødshjælp.

3 læringsmål:

 • argumentere for et synspunkt
 • opnå forståelse for forskellige etiske teorier
 • kunne se på for og imod ved en problemstilling, fx aktiv dødshjælp.
 • kende forskel på aktiv og passiv dødshjælp

Den iscenesatte tilværelse

Et forløb om den måde vi kommunikerer på i 2018 - og hvad det gør ved os.

Kort beskrivelse af det faglige indhold

”Livet er ikke om at finde dig selv, men om at skabe dig selv.”

George Bernard Shaw

Iscenesættelse er ikke noget nyt. George Bernard Shaw (1856-1950, irsk-britisk dramatiker, kritiker og samfundsdebattør) havde fx en stærk fornemmelse af, at det ikke kun var skuespillere på scenen, der spillede en rolle.

I dag er det måske bare blevet endnu mere tydeligt; hvor ’scenen’ er tilgængelige massemedier for alle - jorden og døgnet rundt.

I løbet af de to dage forløbet varer, vil du blive præsenteret for nogle af de tanker, andre har gjort sig om fænomenet ’Iscenesættelse’. Du vil blive introduceret til teori og fagbegreber indenfor fagene dansk og psykologi og få kendskab til grundlæggende redskaber til at analysere den måde, som medierne fremstiller virkeligheden på.

Men du vil også blive bedt om at overveje om ’virkeligheden’, kun bliver til virkelighed, fordi medierne skaber den?

Vi vil undersøge et varieret udvalg af tekster, fx nyhedsformidling, dokumentartekster, og tekster fra sociale medier. Der vil være fokus på faglige begreber indenfor dansk og psykologi og du vil få kendskab til teorier indenfor medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler (dansk) og viden om vores adfærd i forbindelse med fx stress (psykologi).

Læringsmål for dagen

 • Er iscenesættelse det samme som falskhed?
 • Hvem er vigtigst: instagram-personen eller den rigtige person? (Findes der overhovedet en rigtig person eller er tanken om "mig selv" en illusion?)
 • Hvad betyder det for vores psyke, at vi har en oplevelse af, at det såkaldt ’ægte selv’ ikke kan leve op til instagram-selvet? (Og til alle de andres instagram-selver?)
 • Hvad skal der til for at man ikke knækker psykisk i dyrkelsen af den iscenesatte perfektion?
 • Kan den iscenesatte tilværelse være med til at forklare at flere og flere unge udvikler en spiseforstyrrelse?
 • Findes der i det hele taget en ’rigtig’ virkelighed - uden mediernes indblanding?
 

Ungehuset i Slagelse

VUC vejleder også i Ungehuset i Slagelse.  Vi tror på samarbejdet som den eneste farbare vej frem for at flytte de sidste sårbare unge fra passiv forsørgelse til et aktivt uddannelsesvalg. 

Slagelse kommune har samlet indsatsen for unge i et Ungehus. Her kan man få støtte og vejledning om uddannesle, job og bolig, Hvis man er mellem 18 og 30 år.