Studie- og ordensregler

Som studerende på HF & VUC Klar forventer vi, at du er studieaktiv.

 

Studieaktivitet betyder, at du:

 • møder til og deltager aktivt i undervisningen
 • forbereder dig til undervisningen og har relevant undervisningsmateriale med
 • afleverer skriftlige opgaver, der i kvalitet og kvantitet følger de krav, der er fastsat
 • deltager i undervisning, der foregår andre steder, herunder ekskursioner, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning
 • deltager i forskellige arbejdsformer, herunder gruppe- og projektarbejde
 • tjekker LUDUS Web dagligt for skema, lektier, ændringer og beskeder

Snyd

Vi accepterer ikke snyd og plagiat, herunder med skriftligt arbejde og ved prøverne - se i øvrigt skolens snydpolitik.

 

Sygdom og fravær

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du notere dette i LUDUS Web. Her skal du også notere årsagen til fraværet.

 

Når du er fraværende fra undervisningen, vil det blive registreret af læreren i LUDUS Web.

Alt fravær regnes som manglende studieaktivitet. Du har pligt til at orientere dig om din studieaktivitet i LUDUS Web.

 

Skolen kan i særlige tilfælde kræve en lægeerklæring, som du selv skal betale.

 

Ordensregler

 • Du skal behandle skolens ejendom, computere, tablets, bøger og udstyr, der stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt - og huske at returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, du har lånt, bliver væk.
 • Du skal rydde op efter dig. Stil stole og borde på plads efter endt undervisning.
 • Du må ikke ryge i skoletiden.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler på skolen.
 • Vi accepterer ikke vold, truende adfærd eller hån, skældsord og lignende.
 • Vi tolererer ikke chikane, mobning og respektløs adfærd. Det er ikke tilladt at vise og/eller dele videoer og billeder, som kan have et krænkende indhold. Dette gælder også uden for skoletiden.
 • Vi opfatter religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller udøve religiøse ritualer på skolen.
 • Vi bruger dansk som det fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
 • Du kan sammen med dit hold og din lærere udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet.

Overtrædelse

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre:

 

 • mundtlig advarsel
 • en skriftlig advarsel
 • sanktioner i forhold til eksamen og SU
 • manglende oprykning til næste niveau på uddannelsen
 • udelukkelse fra undervisningen i kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår
 • bortvisning/udmeldelse af skolen i særligt graverende tilfælde

 

Særligt grove tilfælde af overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen uden forudgående varsel.

 

Det er afdelingslederen, der træffer beslutning om sanktioner som følge af overtrædelse af studie- og ordensreglerne.  

 

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne er gældende fra den 23. november 2018 og gælder for alle skolens studerende.

Klagevejledning

For HF studerende

Såfremt du ønsker at klage over en afgørelse truffet på baggrund af skolens studie- og ordensregler, skal du gøre dette senest 10 dage efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til HF & VUC Klar.

Såfremt skolen ikke kan efterkomme din klage, udarbejder HF & VUC Klar en udtalelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skolens udtalelse til styrelsen sendes til høring hos dig senest 7 dage efter skolens modtagelse af din klage. Herefter har du 5 dage til at fremkomme med yderligere bemærkninger, hvorefter skolen inden for en frist på 4 dage videresender sagen til styrelsen, jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9/12-19 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

 

For AVU studerende

Såfremt du ønsker at klage over en afgørelse truffet på baggrund af skolens studie- og ordensregler, skal du gøre dette senest to uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til HF & VUC Klar.

Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål, klage til Undervisningsministeriet. Klagen indgives inden to uger skriftligt til lederen på HF & VUC Klar. Lederen på HF & VUC Klar videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med lederens udtalelse i sagen. Før sagen videresendes til ministeriet, skal du have lejlighed til inden en frist på én uge at kommentere udtalelsen. HF & VUC Klar videresender herefter sagen vedlagt dine bemærkninger til Undervisningsministeriet, § 40 i bekendtgørelse nr. 487 af 16. maj 2017 om almen voksenuddannelse (AVU-bekendtgørelsen).

Yderligere information

Du kan læse mere om lovgrundlaget for skolens regler om studieaktivitet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (for HF) og i AVU-bekendtgørelsen (for AVU).