VUC Erhverv

Målrettede uddannelsestilbud til virksomheder

VUC Erhverv Sjælland, ny fælles hjemmeside, med målrettede uddannelsestilbud til virksomheder


Vi står til rådighed med svar på alle de spørgsmål om uddannelse vedr. din virksomhed, du måtte have. 
Læs mere på vores nye fælles hjemmeside; www.vucerhverv-sjaelland.dk 
Denne hjemmeside erstatter på sigt siderne om "VUC Erhverv" på henholdsvis Klar, Storstrøm og Nordvestsjællands hjemmesider.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Forberedende VoksenUndervisning (FVU)

  FVU er undervisning i dansk, matematik, engelsk og IT (digital).

  Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet og er relevant for alle, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive, regne og benytte sig af IT i hverdagen.

  Undervisningen er gratis.

  Vælg mellem:

  • FVU-læsning (dansk)
   På FVU-læsning arbejder dine medarbejdere med dansk ud fra et hverdagsperspektiv og lærer blandt andet at stave ord, læse og forstå tekster og skrive og bruge tekster.

   Undervisningen er inddelt i 4 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her
  • FVU-matematik
   På FVU-matematik arbejder dine medarbejdere med tal og matematiske problemer fra hverdagen. Vi arbejder bl.a. med de fire regningsarter (plus, minus, gange og dividere), at regne med procenter og læse tabeller.

   Undervisningen er inddelt i 2 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-digital (IT)
   På FVU-digital arbejder dine medarbejdere med IT og digitale værktøjer. I undervisningen arbejder vi både med IT-sikkerhed og konkrete værktøjer, der er relevante for jeres virksomhed, branche og medarbejderes daglige arbejdsopgaver.

   Undervisningen er inddelt i 3 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-engelsk
   På FVU-engelsk arbejder dine medarbejdere med deres færdigheder i engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet.

   Undervisningen er inddelt i 4 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-start: Sprogundervisning for 2-sprogede
   Har din virksomhed mange medarbejdere med anden baggrund end dansk, tilbyder vi også målrettet danskundervisning specifikt til 2-sprogede.

  Læs vores brochure her

 • Ordblindeundervisning (OBU)

  Ordblindeundervisning er for medarbejdere med læse-, stave- og skriveproblemer.

  Undervisningen er relevant for medarbejdere, der:

  • er ordblinde, eller har mistanke om, at de er ordblinde
  • har meget svært ved eller helt undgår læsning og skrivning på jobbet
  • ikke kan leve op til de læse- eller skrivekrav, der stilles på virksomheden


  Som en del af undervisningen bliver medarbejderne introduceret til IT-værktøjer, der kan hjælpe dem i deres hverdag - både på jobbet og privat.

  Undervisningen er gratis.

  Læs vores brochure her

 • Almen VoksenUddannelse (AVU)

  Vi tilbyder undervisning i bl.a. dansk, dansk som andetsprog, matematik, IT, sprog, psykologi og samarbejde og kommunikation. Undervisningen tager udgangspunkt i og inddrager eksempler fra medarbejdernes hverdag på jobbet.

  Undervisningen tilbydes på 5 forskellige niveauer, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.

  Fagene på AVU koster fra 130 kr. - 1.250 kr. pr. fag. Prisen afhænger af valgte fag og deltagerens uddannelsesbaggrund.

  9. klasse fx, grundlæggende fag der koster 130 kr. for et helt forløb:

  • Dansk og dansk som andetsprog
  • Matematik
  • Engelsk - også for begyndere
  • Tysk - også for begyndere
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab

  Tilvalgsfag der koster 1.250 kr. for et helt forløb:

  • Grundlæggende IT
  • Psykologi
  • Samarbejde og kommunikation (organisationer)
  • Formidling (personlig)
  • Livsanskuelse
  • Idræt
  • Latin
  • Billedkunst

  Læs brochurer om AVU

 • HF (Højere Forberedelseeksamen)

  Vi tilbyder undervisning i bl.a. sprogfag og virksomhedsfag, se nedenfor. Undervisningen tager udgangspunkt i og inddrager eksempler fra medarbejdernes hverdag på jobbet.

  Undervisningen tilbydes på 3 forskellige niveauer, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.

  Fagene på HF koster fra 550. kr. - 1.400 kr. pr. fag. Prisen afhænger af valgte fag og deltagerens uddannelsesbaggrund.

  Sprogfag

  • Engelsk
  • Tysk
  • Spansk
  • Fransk
  • Italiensk
  • Dansk
  • Dansk som andetsprog


  Virksomhedsfag

  • Organisation
  • Innovation
  • Erhvervsøkonomi
  • International Økonomi
  • Virksomhedsøkonomi
  • Afsætning
  •  IT
  • Kommunikation og IT
  • Psykologi


  Naturvidenskabelige fag

  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi

  Læs vores brochurer om HF enkeltfag

 • Individuel KompetenceVurdering (IKV)

  Hvis medarbejderne har viden og erfaring, som de har fra en arbejdsplads, kan en individuel kompetencevurdering være en oplagt mulighed.

  Individuelle (eller Realkompetencer) er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. De kan fx opnås:

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse


  I kan søge om at få vurderet medarbejdernes kompetencer med udgangspunkt i mål og adgangskrav på:

  • Almen VoksenUddannelse (AVU), niveauerne G-D 
  • HF, niveauerne C-A


  Når medarbejderne har fået vurderet deres kompetencer, udsteder HF & VUC Klar et bevis, som kan bruges i stedet for et eksamensbevis.

  Læs mere her

 • Målrettede kurser

  Målrettede kurser er virksomhedskurser tilpasset jeres virksomhed i fx engelsk, tysk, samarbejde og kommunikation og IT.
  Undervisningen kan finansieres på 2 måder:
  Enten som indtægtsdækket virksomhed (IDV), hvor virksomheden betaler en timepris på 1293 kr., fx ved meget få kursusdeltagere.
  Eller som taxameterfinansieret, hvor man betaler et deltagergebyr, fx ved mindst 15 deltagere.

  Vi tilpasser undervisningen, omfanget, niveauet og afviklingen præcist ud fra virksomhedens behov og ønsker.

  Læs mere i vores priskatalog

Hvad fortæller vores kunder?

Jeg tænkte, at nu skulle jeg til at skrive alle de svære ord, jeg aldrig har kunnet finde ud af Læs mere
Jeg vil se, hvor langt, jeg kan komme og fortsat forbedre mig. Det kræver dog disciplin både at arbejde, læse engelsk og have et familieliv. Jeg bliver træt om aftenen Læs mere
Jeg var ikke særlig vild med tysk i skolen. Men det går langt bedre nu. Der er et konkret formål med at lære tysk. Det er sjovt, og man lærer noget Læs mere
VUC's tilbud til virksomheder

Kom godt i gang

 • Vores konsulenter kommer ud på virksomheden, hvor ønsker og behov afdækkes.
  Herefter sender vi tilbud på undervisning.
 • Inden undervisningen påbegyndes, aftales et planlægningsmøde på virksomheden, evt. med deltagelse af tillidsrepræsentanter og/eller nøglepersoner.
 • Informationsmøde for medarbejdere, hvor vi fortæller om undervisning og tests, efter aftale.
 • Tests/tjek af færdigheder, hvis der er tale om undervisningsforløb for medarbejdere, der gerne vil være bedre til at læse, stave, skrive og regne (FVU/OBU).
 • Informationsmateriale samt praktiske oplysninger i forbindelse med undervisningsforløbet udarbejdes, efter aftale.

Vi hjælper med ansøgning af løntabsgodtgørelse (SVU) for de medarbejdere, der er i målgruppen.

Der evalueres undervejs og til slut, efter aftale.

Løntabsgodtgørelse

Statens Voksen Uddannelsesstøtte - SVU 

Der er flere muligheder for at få lønkompensation, når medarbejderne skal på uddannelse.
Hvis man ønsker at sende medarbejderne af sted i arbejdstiden, er det muligt at søge SVU.
Se satserne for SVU 

Kompentencefonde

Alle medarbejdere, der er ansat på en overenskomst, kan få tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond. 
Det er forskelligt, hvordan midlerne administreres, og hvordan man søger. Det er derfor en god idé at kontakte fondene direkte for at få præcis vejledning i, hvad der kan lade sig gøre.
Oversigt over kompentencefonde

Bedre til ord, tal og IT er et tværgående projekt i et samarbejde ml. KL, FOA og 3F. Det er finansieret af den fælles kommunale kompetencefond.

Formålet er at få flere kortuddannede og ufaglærte i gang med læse-, skrive-, regne- og IT-kurser. Hvis man deltager i et kursus i regi af dette projekt, er både medarbejdernes lønninger og også vikarens løn dækket – mens den fastansatte er på kursus.

Med SVU er det muligt at deltage i undervisning i arbejdstiden. Arbejdsgiveren får SVU som løntabsgodtgørelse.
Husk der er fuld refusion pr. 1. januar 2018 ved deltagelse i FVU- og ordblindeundervisning.

SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte

Kortuddannede medarbejdere kan søge om SVU som kompensation for tabt lønindtægt, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Hvis der udbetales løn under kurset, er det arbejdsgiveren, der modtager SVU som løntabsgodtgørelse.

Du kan få SVU til deltagelse i følgende undervisning på VUC:

 • Forberedende VoksenUddannelse (FVU)
 • Almen VoksenUddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Ordblindeundervisning
 • Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Hvem kan få SVU?

For at kunne søge SVU skal SVU-modtageren:

 • være fyldt 25 år, men ikke 65 år. 20-24-årige kan dog få SVU til deltagelse i FVU og ordblindeundervisning
 • være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere
 • have mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark
 • have en aftale med arbejdsgiveren om orlov til at deltage i uddannelsen. Og være i uopsagt stilling, både når der indgås en orlovsaftale, og når uddannelsen starter
 • være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU, fx på VUC
 • være kortuddannet (gælder ikke FVU, ordblindeundervisning og danskundervisning til voksne udlændinge)

Hvor meget kan du få?

SVU udgør 80% af den maksimale dagpengesats, og nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning. Men 100% ved deltagelse i FVU- og ordblindeundervisning.

Ved deltagelse i AVU og hf ydes der desuden støtte til deltagerbetaling.

Hvor længe vil du få SVU?

Til AVU og HF ydes SVU i højst 40 uger for den enkelte uddannelsessøgende. Det gælder, hvis uddannelsen er på fuldtid. Er det deltidsundervisning, kan du få SVU i en tilsvarende længere periode.

Til FVU kan du få SVU i højst 18 uger.

Tidligere brugt voksenuddannelsesstøtte (VUS) trækkes fra antallet af uger med SVU. Det samme gælder uddannelsesorlovsydelse, der er brugt inden for de seneste fem år fra ansøgningstidspunktet.

På www.svu.dk kan du altid finde de nyeste informationer og hente ansøgningsblanketter. Ansøgningen afleveres i Studieservice. 

Dagpengemodtagere

Bliv opkvalificeret, mens du er ledig 

A-kasser, faglige organisationer og jobcentre kan med stor fordel bruge VUC's tilbud. Som ledige kan man uddanne sig, mens man søger arbejde. Så længe man er aktivt jobsøgende, og står til rådighed for arbejdsmarkedet, er der mange muligheder.
Hvis man ønsker ét eller flere kurser på 9. eller 10. klasses niveau, må man læse fuld tid og samtidig modtage arbejdsløshedsdagpenge.
Hvis man ønsker ét eller flere kurser på HF-niveau (gymnasialt niveau), må man læse op til 20 timer pr. uge og samtidig modtage arbejdsløshedsdagpenge.
Læs mere her

Er du ledig? Har du mod på uddannelse?

Så er der kommet en uddannelsesguide for dagpengemodtagere, som ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Guiden viser, hvilke muligheder en dagpengemodtager har. Den forklarer, hvordan og hvornår dagpengemodtageren kan ansøge om optagelse på en uddannelse.
Find guide til uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere

 

HF & VUC Klar er med i projektet "Job i spil"
Halvdelen af landets jobcentre og a-kasser deltager over de næste to år i VUC’s kompetenceudviklingsprojekt JOB I SPIL, som sigter mod at hjælpe ledige i job og uddannelse.
En central del af projektet er et innovativt digitalt dialogværktøj i form af et spil, der skal bidrage til at identificere og motivere ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

Eksempler på kursusforløb

Brochurer

Kontakt