FAQ

Her kan du få svar på nogen af de hyppigst stillede spørgsmål.

Vejledning

 • Hvad er Almen Forberedelseseksamen (AF)

  Du kan tage en Almen Forberedelseseksamen, som giver dig direkte adgang til den 2-årige HF, hvis du består alle fagene, eller til en faglig uddannelse. En Almen Forberedelseseksamen består af tre obligatoriske fag og to fag efter eget valg.

  En Almen Forberedelseseksamen består af 5 fag: Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D; Engelsk niveau D; Matematik niveau D; 2 fag efter eget valg på mindst niveau G. Hvis eksamen skal bruges til at gå videre på HF, skal de to fag være naturvidenskab og ét af fagene; historie, samfundsfag, tysk eller fransk. HF & VUC Klar tilbyder ikke fransk.
  Prøver og evalueringer: På niveauerne G (9. klasse) og D (10. klasse) afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

  Prøveform: På niveau G og D afsluttes alle fagene med mundtlig prøve, nogle også med skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

 • Jeg har tidligere gået på en gymnasial uddannelse uden at gøre den færdig, hvad gør jeg?

  Afhængigt af hvilke fag du har afsluttet og hvor længe du har gået på en anden gymnasial uddannelse, kan studievejlederne hjælpe dig med at lave en plan, så du kan færdiggøre din HF.

  Kontakt VUC og få en tid hos en studievejleder og tag alle dine eksamensbeviser med til samtalen, samt en underskrevet udskrift af eksamensprotokollen fra det gymnasium eller VUC, du har gået på.

  Vi skal også se en udskrift af din studieaktivitet/fravær.

 • Hvor gammel skal jeg være for at gå på VUC?

  HF-enkeltfag: Her er kravet, at du skal have været ude af folkeskolen i et år.

  Det 2-årige HF: Her kan du søge optagelse direkte efter 9. og 10. klasse.

  På AVU og FVU skal du som udgangspunkt være fyldt 18 år for at deltage, men der er undtagelser:

  AVU: Hvis du er under 25 år kan optagelse kun ske i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvorfra der skal foreligge en udfyldt og underskrevet handlingsplan, godkendt af bopælskommunen.

  FVU: Hvis du er under 18, kan du deltage, hvis du er i gang med en AMU-uddannelse - hvis du er i job eller i lære og deltager via din arbejdsplads - eller hvis du er under Kriminalforsorgen.
 • Hvilke adgangskrav er der til VUC?

  2-årig HF
  Som udgangspunkt skal du have afsluttet 9. klasse eller 10. klasse i dansk, matematik og engelsk. Desuden skal du have afsluttet 9. klasse i fysik/kemi/geografi/biologi og ét af fagene tysk eller fransk - eller have tilsvarende kvalifikationer.
  Hvis du ikke opfylder alle kravene, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve. Læs mere under "Uddannelser - 2-årig HF"
  Du tilmelder dig på et særligt skema, som du kan hente på www.optagelse.dk. Husk at vedhæfte alle dine uddannelsespapirer, ellers kan vi ikke behandle din ansøgning.
  Når du søger om optagelse, bliver du indkaldt til en samtale eller et informationsmøde på den afdeling, du ønsker at gå på.

  Dansk som andetsprog
  For at begynde i 9. klasse skal du have Danskuddannelse 2 modul 6, men du kan indstille dig til en test.
  For at begynde i 10. klasse skal du have Danskuddannelse 3 modul 5, men du kan indstille dig til en test.

  FVU
  Du skal igennem en test, som klarlægger dit sproglige eller matematiske udgangspunkt.

  AVU
  Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til 8. klasse. Ellers er der ingen faglige optagelsesbetingelser. Vejlederen foretager en individuel vurdering på baggrund af en personlig samtale.

  HF-enkeltfag
  Du kan tidligst blive optaget på HF, et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Det normale optagelsesgrundlag er 10. klasse i dansk, engelsk og matematik. HF-fag kan kombineres med fag på AVU (Almen voksenuddannelse, der svarer til 9. - 10. klasse).

  Hvis du kun opfylder nogle af kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er vejlederen, på den afdeling, du søger optagelse på, der afgør, om du kan optages.

   

 • Hvad er studieaktivitet?

  Du er studieaktiv, hvis du medvirker aktivt i den obligatoriske undervisning, afleverer de skriftlige opgaver, der stilles, går til prøver og eksamener, deltager i ekskursioner med mere efter de regler, der gælder for uddannelsen.

  Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får meddelelse om, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

  Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny. 

 • Hvornår begynder undervisningen?

  AVU begynder som hovedregel undervisningen i august og januar. På AVU er der løbende optag. Dvs. at der er mulighed for at begynde hver 14. dag, i Slagelse dog hver uge.

  På HF er der optag i august til den 2-årige HF. PÅ HF enkeltfag er der optag både i august og januar - dog ikke alle fag og niveauer.

  På FVU er der som hovedregel optag i august og januar, men kontakt en vejleder og hør om mulighederne. Vi laver individuelle uddannelsesplaner.

  På ordblindeundervisningen er der løbende optag.

 • Kan jeg skifte fra dag til aften, hvis jeg får arbejde?

  Ja, hvis der findes et tilsvarende hold om aftenen, er det ikke noget problem.

 • Hvornår får jeg mere information, når jeg er tilmeldt HF-enkeltfag?

  Du modtager et velkomstbrev i din e-Boks, når vi har registreret din indbetaling.

  Vi tager IKKE imod kontanter.

  Bliver du tilmeldt den 2-årige HF, sendes der ca. 2 uger før skolestart velkomstbrev ud.

  Skolen sender velkomstbreve ud til nye kursister på HF-enkeltfag primo august og ultimo december.

  Du kan læse meget mere på skolens intranet LUDUS Web, når du er tilmeldt.

 • Hvordan tilmelder jeg mig?

  Du tilmelder dig fag og forløb hos studievejledningen. Book en tid til studievejledningen.

  For ordblindetest kontakt Kirsten Meijer, uddannelseskoordinator, på tlf. 2421 8975.

  Ansøgningsfristen for 2-årig HF er den 15. marts, men du søge frem til medio august.

 • Hvad er Individuel KompetenceVurdering (IKV)?

  IKV er det samme som RealKompetenceVurdering (RKV).

  VUC tilbyder en individuel vurdering af dine realkompetencer i forhold til målene i fag, der udbydes på AVU og HF.

  VUC vurderer ikke, om du kan begynde på en given uddannelse, men kun om du i tilstrækkeligt omfang lever op til de faglige mål i et af VUC's fag.

  Det er muligt at få foretaget en IKV/RKV på HF & VUC Klar.

 • Hvad er RealKompetenceVurdering (RKV)?

  RKV er det samme som Individuel KompetenceVurdering (IKV).

  Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er opnået.

  Det er muligt at søge realkompetencevurdering i ét eller flere af de fag, som VUC udbyder. Realkompetencevurdering kan ikke gives for en hel adgangsgivende eksamen.

  Hvordan foregår en RKV på VUC?

  1. Indledende samtale og vejledning: Hvad skal du kunne på de forskellige niveauer? Hvilke kompetencer har du inden for området? Kan du dokumentere det?
  2. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l. Du udfylder og lægger dokumentation på www.minkompetencemappe.dk og sender en kopi til vejlederen på VUC
  3. Du tilknyttes en faglærer som - på baggrund af din kompetencemappe - afprøver kompetencerne gennem samtale og test eller opgaveløsning.
  4. Vurdering og evt. anerkendelse. Du kan evt. få bevis for en delkompetence i faget.
  5. Kompetencebeviset er uden karakter, men kan bruges på samme måde som et eksamensbevis i et enkeltfag, hvis du opnår fuld kompetence.

  Hvis du gerne vil kompetencevurderes, så kontakt VUC for at blive henvist til en RKV-vejleder.

 • Hvilke støtte kan jeg få?

  Lån en lærer
  Har du brug for ekstra hjælp, kan du låne en lærer. Lånelæreren bliver stillet til rådighed, hvis I er ca. 5 HF studerende inden for samme fag, der har behov for at arbejde med nogle konkrete emner, som det er nødvendigt, at du bliver dygtigere til. På AVU kan 1 studerende låne en lærer. Kontakt studievejledningen ellerStudieservice og få en samtaletid til afklaring af muligheder.

  Specialpædagogisk støtte (SPS)
  Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Hvis du fx er døv, blind eller bevægelseshæmmet, kan vi hjælpe med at søge om støtte til dig. Book en tid til studievejledning for at høre om dine muligheder.

  Studievejledning 
  Du er altid velkommen i studievejledningen og kan fx bruge den:

  • Hvis du har problemer i forbindelse med din skolegang
  • Hvis du vil skifte niveau i et fag
  • Hvis du vil tilmelde eller afmelde dig et hold

  Vejledernes åben vejledning kan ses uden for vejlederkontorerne. 

  Psykoterapeuter
  HF & VUC Klar har ansat 2 psykoterapeuter. Henvend dig i studievejledningen, som formidler kontakten.

Økonomi

 • Hvad koster det at gå på VUC?

  Priserne for at gå på VUC er lovbestemte.  

  2-årigt HF:
  • 2-årigt HF er gratis. 

  HF-enkeltfag:

  • Kernefag koster 550 kroner pr. fag. 
  • Øvrige fag koster 1.400 kroner pr. fag. 

   

  På HF-enkeltfag er der mulighed for at få tilbagebetalt deltagerbetalingen, hvis du afslutter en fagpakke (og har bestået alle fagene), der kvalificerer dig til optagelse på en mellemlang videregående uddannelse, eller hvis du afslutter en hel HF. 

   

  AVU:

  • Kernefag koster 130 kroner pr. fag, på G-niveau.
  • Kernefag koster 260 kroner pr. fag, på FED-niveau. 
  • Øvrige fag koster 1.250 kroner pr. fag.

  På AVU tilbagebetales deltagergebyret ikke.

   

  FVU:

  • FVU - Forberedende Voksenundervisning er gratis.


  OBU:

  • OBU - Ordblindeundervisning er altid gratis.

  Generelt for alle vores uddannelser gælder det:

  Personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling. 

  Personer med videregående uddannelser, kan dog søge om GSK (Gymnasial Supplering), hvis de skal bruge fag og niveauer til at søge ind på en anden videregående uddannelse. 

  For alderspensionister og efterlønsmodtagere uden videregående uddannelse opkræves 750 kr. ud over deltagergebyret. 

  Selvstuderende skal betale det almindelige gebyr, uanset om de har en videregående uddannelse eller ej.

 • Hvor mange timer skal jeg have for at få SU?

  Du skal selv søge SU via internettet. Du skal have NemID for at kunne logge på. Søg online på SU.dk

  Du skal opfylde visse betingelser for at få SU:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen (hvis du har et barn under 7 år er 17 timer nok).
  • Bemærk, at for de 18 og 19-årige gælder særlige regler afhængigt af forældrenes indkomst.

  NB! Hvis du tager en 2-årig HF er der intet timekrav.

  Du skal være studieaktiv for at modtage SU.

 • Hvilke VUC-uddannelser er SU-berettigede?

  AVU - Almen voksenuddannelse

  HF - højere forberedelseseksamen

  Hvis du har en gymnasial uddannelse, men ikke har taget en videregående uddannelse, kan du tilmeldes HF-enkeltfagshold her på HF & VUC Klar med egenbetaling. Du vil dog ikke kunne modtage SU.

  FVU er normalt ikke SU-berettiget. Er du 18 eller 19 år, kan du dog modtage SU til FVU, såfremt du samtidig deltager i Almen Voksenuddannelse (AVU) og modtager SU.

  Ordblindeundervisning er ikke SU-berettiget.

  Selvstudium er ikke SU-berettiget.

 • Hvordan søger jeg Statens Uddannelsesstøtte (SU)

  Du kan ansøge om SU-stipendium og - lån på www.SU.dk 

  Du skal bruge Dit NemID. 
  Du kan ikke søge SU, før du er optaget på VUC (din betaling er registreret, og du er optaget på hold). 
  VUC's SU-medarbejder kan hjælpe dig, hvis du har problemer med din ansøgning. Henvend dig i Studieservice, på den afdeling, du er optaget på.
 • Hvordan søger jeg om SU-lån?

  Det gør du på www.minSU.dk

  Når du i din e-boks har modtaget en bekræftelse på lånet, skal du godkende din låneplan på www.minSU.dk

 • Hvor længe kan man få SU på HF?

  Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.

  Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte lektioner. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, skal du have mindst 17 skemalagte lektioner om ugen. 

  Du skal aflevere en kopi af fødsel- eller dåbsattest på skolens kontor, ellers kan vi ikke godkende din SU-ansøgning, hvis du har børn under 7 år og har minimum 17 timer. Hvis du har over 23 timer er det ikke nødvendigt.

  Har du afsluttet en gymnasial uddannelse, kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse. 

  Du kan ikke modtage SU til fag, du allerede har gennemført på samme niveau.

 • Hvor meget kan jeg få i SU?

  Det kommer an på, om du er hjemmeboende eller udeboende, under eller over 20 år, og i nogle tilfælde hvor meget dine forældre tjener. Du kan også få mere, hvis du har børn, så det varierer meget.

  Se satserne på www.SU.dk

 • Får jeg SU i sommerferien?

  Hvis du er i gang med en uddannelse, der strækker sig hen over sommerferien får du også SU i sommerferien, såfremt du IKKE laver et uddannelsesskift.

  Hvis du er i gang med et kombineret forløb (AVU og HF-enkeltfag) før sommerferien og fortsætter med HF-enkeltfag efter sommerferien, er der heller ikke afbrydelse i din SU Det samme gælder, hvis du går på AVU før sommerferien og fortsætter i kombineret forløb (AVU og HF enkeltfag) efter sommerferien. Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt, når du har betalt deltagergebyr. Man kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft.

  Hvis du afslutter en uddannelse (fx AVU) i juni måned og begynder på en anden uddannelse i august (fx HF), får du ikke SU i juli måned.

  Hvis du skifter uddannelse fra HF-enkeltfag til den 2-årige HF, eller omvendt, får du heller ikke SU i sommerferien.

 • Hvorfor har jeg ikke fået min SU?

  Du skal regne med, at det tager SU-styrelsen 2-3 uger at behandle din ansøgning. Hvis du har søgt rettidigt – inden månedens udgang – får du dog SU med tilbagevirkende kraft, selvom pengene ikke kommer lige til den første. Det gælder dog ikke for december, hvor ansøgningsfristen er d. 5. december.

  Hvis du ikke er dansk statsborger er sagsbehandlingstiden i SU-styrelsen noget længere: Op til 2 -3 måneder.

  Hvis du har spørgsmål til SU, skal du ikke kontakte SU direkte, men tage kontakt til den vores SU-sekretær i Studieservice.

 • Hvorfor har jeg ikke fået mit SU-lån?

  Det er ofte, fordi du ikke har godkendt din låneplan på www.minSU.dk.

 • Hvordan får jeg kontakt med SU?

  Prøv først om du kan finde svar på www.SU.dk

  Hvis det ikke lykkes, skal du ikke kontakte SU direkte, men tage kontakt til vores SU-sekretærer i Studieservice.

 • Kan jeg få tilskud til transport?

  Ja, du kan købe et ungdomskort. Du skal ansøge på www.ungdomskort.dk.

  Ungdomskortet er et tilbud til studerende på ungdomsuddannelser. Kortet giver stor rabat i den kollektive trafik.

  Undervisningen være tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 lektioner ugentligt over en sammenhængende periode af mindst tre måneders varighed.

 • Er der undervisning, der ikke er SU-berettiget?

  FVU - Forberedende Voksen Undervisning

  FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
  Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  BEMÆRK! Er du 18 eller 19 år, kan du modtage SU til FVU, hvis du samtidig deltager i almen voksenuddannelse (AVU) med SU. Der kan også indgå hf-enkeltfagsundervisning i timetallet, når blot der sammen med FVU også indgår AVU-fag. Fylder du 20 år under et forløb, hvor du får SU til FVU i kombination med AVU, kan FVU kun indgå i timetallet til SU-berettigende enkeltfagsundervisning indtil førstkommende 30. juni.

  Ordblindeundervisning for voksne: Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  Selvstudium: Selvstudium er ikke SU-berettiget.

Deltagerbetaling

 • 2-årig HF

  Er en gratis ungdomsuddannelse. 

 • HF enkeltfag (inkl. selvstuderende)

  Billedkunst, biologi, dans, dansk, drama, engelsk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag og tysk. Koster 550 kr. pr. fag.

  Øvrige HF enkeltfag: Erhvervsøkonomi og filosofi. Koster 1.400 kr. pr. fag 

 • AVU

  Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk:

  Basis+G niveau koster 130 kr. pr. fag
  FED-niveau koster 260 kr. pr. fag 

  Samarbejde og kommunikation G-niveau, Grundlæggende IT G-niveau og Psykologi D-niveau:

  1250 kr. pr. fag

 • FVU

  Gratis, men mindre du deltager i FVU, fordi du fx er henvist af en kommunal myndighed. Så skal din hjemkommune betale for undervisningen.

 • Ordblindeundervisning

  Gratis, altid.

RKV

 • Hvad kan en RKV bruges til?

  Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter. Også ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse vil et kompetencebevis for et helt fag være sidestillet med et enkeltfagsbevis.

 • Hvordan foregår en RKV?
  1. Indledende samtale og vejledning.
  2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag.
  3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
  4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og evt. test eller opgaveløsning.
  5. Vurdering og evt. anerkendelse.

  Har du brug for at få vurderet dine kompetencer?

  Udfyld formularen ved at klikke på linket nedenfor:

  - Kontakt Sigrid Skovlund for at få vurderet fag på HF niveau (A,B eller C)

  - Kontakt Anne Winkler for at få vuderet fag på 9.-10. klasses niveau (G, F, E eller D)

Studerende på Klar

 • Jeanette - ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance"

   VUC giver alle en ny start
  ”Det gode ved VUC er, at alle her har eller får en chance”, siger Jeanette og fortæller om det gode samarbejde, der har været mellem lærere og vejledere.

  VUC er med til at åbne dørene for Jeanettes drøm om at blive forlagsredaktør, da hun godt kan lide at skrive bøger. Derved opstod interessen for at hjælpe andre med deres skriverier.

  Nye muligheder i Irland 
  En målrettet og samtidig meget bevidst mor, Jeanette, begyndte sin vej gennem uddannelsessystemet for mere end 10 år siden. ”Jeg har egentlig nok altid set op til min søster” siger hun. Derfor valgte Jeanette at gå i gymnasiet ligesom sin søster. Men efter 1 år viste det sig, at det nok ikke var den helt rigtige vej for Jeanette. I stedet blev det ”drømme- uddannelsen” som dyrepasser. Det var heller ikke rigtig noget. Så forsøgte Jeanette sig som møbelpolstrer og måtte flytte fra Sjælland til Jylland. Men der var ingen elevplads at få, så Jeanette rejste hjem igen efter grundforløbet. Jeanette tænkte: ”Hellere uddannelse end ingen uddannelse”, og besluttede sig for at gøre uddannelsen som dyrepasser færdig, hvilket skete i 2013. I den forbindelse fortsatte hun til Irland, hvor hun forbedrede sine menneske- og engelskkundskaber. Jeanette har skrevet, siden hun var 15, men det er først i de senere år, at der er kommet skred i skriverierne igen – på engelsk. I Irland blev Jeanette ansat på en spring-rideskole i County Kilkenny, hvor hun var staldhjælp i 5 måneder. ”Ud over at få en oplevelse for livet, fik jeg grundlagt min indstilling til livet - ”livet består af valg - så jeg vælger at se det positive i enhver situation”. Jeanette fik selvværd og selvtillid.

  Livet som mor og studerende
  Jeanette er meget bevidst om, hvad hun vil. Livserfaring er et nøgleord, som vi ofte møder på VUC. Jeanettes livserfaring, kan hun bruge og give videre til sine klassekammerater på VUC. ”Jeg er god til at give en håndsrækning til de andre – jeg lytter til dem og har de brug for hjælp, så hjælper jeg gerne”.

  Jeanette har fundet en hel klar skillelinje mellem det at være enlig mor og studerende på VUC. ”Når jeg er hjemme er jeg mor, og når jeg er i skole er jeg studerende” forklarer Jeanette. Trods rollen som mor 100% af tiden, så får Jeanette gode karakterer. Det arbejder hun også hen imod. ”Jeg kan lide alle mine fag, og hvis der endelig er noget som er øv, så finder jeg i stedet det positive ved tingene”. Hun fortæller mig om, da hun første gang var på VUC til et infomøde med efterfølgende optagelsesprøve for at komme ind på HF. Hendes første tanke var; ”bare jeg ikke er den ældste og kommer ind i en klasse med kliker og tøsefnidder”. Men det holdt overhovedet ikke stik. ”Jeg er kommet ind i en utrolig velfungerende klasse”, siger hun med et smil på læben. Jeanette har det gode råd til andre på VUC og kommende kursister – ”mød op til undervisningen, så når du langt”.

  Jeanette er en kursist, der engagerer sig i sit studium; hun har bl.a. deltaget som kursist ved vores Åbent Hus-arrangement d. 8. februar på VUC i Slagelse. VUC giver kursister som Jeanette nye muligheder, men det er også kursister som Jeanette, der skaber det helt særlige studiemiljø, hvor man hjælper hinanden igennem, ikke på trods af tidligere livserfaringer, men netop pga. dem.

 • Layla - ”De er stolte af deres mor"

  Layla har været i Danmark siden 2003. ”De første 7 år lavede jeg ingenting”, siger Layla. Layla var blevet familiesammenført, men havde ikke opholdstilladelse, og måtte derfor ikke deltage i hverken sprogundervisning eller integrationsprogram.

  Spild af liv

  ”Det var spild af liv, siger Layla. Efter opholdstilladelsen kom i hus, begyndte Layla på sprogcenter i Slagelse og tog efter 1,5 år Prøve i Dansk 2. Layla begyndte at gøre rent, så hun kunne blive selvforsørgende. Layla har også arbejdet som pædagogmedhjælper – og efter HF, som Layla netop har afsluttet, skal hun læse til socialrådgiver på UC Lillebælt i Odense. Det bliver ikke noget problem at pendle, for der er fuld opbakning fra både mand og de 2 store drenge på 10 og 13 år. ”De er stolte af deres mor”, fortæller Layla. Hun er optaget fra september 2018, men skal lige have overstået en barselsorlov først.

  Uddannelse kan løse mange problemer

  Layla taler 4 sprog, kurdisk som modersmål, dansk, engelsk og arabisk som andetsprog. Da Layla begyndte på VUC, ville hun helst gå i en dansk klasse. ”Så talte jeg nemlig dansk hele tiden”, fortæller hun, og fik gode karakterer. Layla er rigtig glad for litteratur og har arbejdet som engelsklærer tidligere i Irak. Yndlingsforfattere er Jane Eyre. Også Henrik Ibsen, Et dukkehjem, har Layla læst -og tænkt meget over Noras rolle i familien. VUC har hjulpet til at få drømmen om uddannelse i Danmark opfyldt. Layla skifter spor, ligesom så mange andre voksne danskere – hun bliver omskolet som det hedder. Og vil tage sin uddannelse via e-Learning på UC Lillebælt i Odense.

  Layla bor i Korsør, og nyder det sociale liv i Korsør med mange venner og gode naboer. Min bedste veninde, Leyla, bor også i Korsør, fortæller hun.

  Mor er rollemodel

  Layla fortæller stolt videre: ”Min mand har støttet mig hele vejen. Han har selv arbejdet som svejser i 8 år, men er nu syg af KOL, så nu er det mig, der skal være rollemodel for børnene” og forsørge familien. ”Mine børn er også stolte af mig”. Layla har også overskud til at være lidt af en ”drømmeforælder” i børnenes skole, fordi hun er meget aktiv og deltagende i børnenes skoleliv. Når Layla får mere fritid, vil hun meget gerne være frivillig, men har stadig for mange lektier.

  Et godt råd til andre kvinder

  Layla har et godt råd til alle andre kvinder: ”I skal ikke sidde hjemme. I bliver psykisk syge. Du får et bedre liv ved at komme ud blandt andre”. 

  ”Begynd på VUC. Mine lærere har været supergode, alle i klassen har været rigtig glad for lærerne”. Jeg har heller aldrig mærket, at jeg er indvandrer. Ingen lærere er racister, lærerne har store hjerter. De kvindelige lærere er helt klart mine rollemodeller. Uddannelse kan løse mange problemer. ”Mine børn skal være studenter. De skal ikke have et hårdt job”.

 • Sabrine - ”Hvis man vil lære noget, så skal man kæmpe for det!”

  9. klasse på VUC vejen tilbage til erhvervsuddannelse
  Tiden på VUC har givet Sabrine troen på sig selv tilbage, så nu er det tid til at vise verden, at hun godt kunne! Derfor stiller hun op og fortæller sin historie.

  Sabrine er 28 år og godt på vej til at udleve drømmen om at blive gastronom. Vejen dertil er gået via 9. klasse på VUC, hvor Sabrines matematiklærer hjalp hende til at genfinde troen på sig selv.

  Kok + bager = sikkert job
  Allerede som 16-årig prøvede hun kræfter med uddannelsen som kok, men Sabrine var meget ung og troede ikke nok på sig selv. Skoleperioderne var en stor udfordring, så hun endte med helt at droppe ud. Sabrine blev uddannet social- og sundhedshjælper og arbejdede med dét i ca. 5 år. Det var dog alligevel ikke ønskejobbet. Hun oplevede, at der gradvist blev mindre tid til den personlige kontakt med borgerne. Så Sabrine valgte at stoppe.

  Hun har siden hun stoppede på VUC været i gang med uddannelsen som gastronom, men da hun ikke har kunne finde læreplads regionen, valgte hun at ændre retning. I dag er Sabrine i gang med grundforløbet til bager. ”Som kok er det altid godt at kunne bage. Det er der ikke mange kokke der kan, så det er et plus, når jeg skal ud og søge job bagefter”, fortæller Sabrine. 

  Dårlige skoleminder vendt til gode
  Sabrine fik aldrig afsluttet sin 9. klasse på efterskolen. Efterskolen blev valgt, fordi hun i grundskolen var ”én af dem fra specialklassen”, som fik specialundervisning. Sabrine havde ganske vist udfordringer i dansk, men følte sig ”dum”, fordi hun ikke forstod bestemte ting. Den dag i dag har Sabrine ikke gode minder: ”De to ord, specialklasse og specialundervisning, kan gøre mig helt vred indeni, den dag i dag”.

  Sabrine startede på VUC, fordi hun bare ikke ville ende på kontanthjælp. VUC måtte være vejen frem, da hun ikke havde en 9. klasses eksamen. ”Matematik var det fag, jeg havde sværest ved, men jeg fik rigtig god hjælp af min lærer på VUC. Endelig”. Sabrines lærer gav hende troen på sig selv igen. Læreren var en kæmpe hjælp og støtte under hele forløbet på VUC. Matematik er blevet meget lettere for Sabrine, og forløbet på VUC har også betydet nye venner, som hun stadig ses med.

  På VUC har Sabrine taget FVU matematik, trin 2 og bestod med flot karakter. Det var efter den afsluttet prøve hun startede på grundforløbet til gastronom. Sabrines gode råd til andre: ”Hvis man vil lære noget, så skal man kæmpe for det! Det har Sabrine gjort hele livet – og det har givet hende sejrene.

 • Thoke og Karolina - HF enkeltfag i Korsør

  Thoke tog efter folkeskolen uddannelse som IT-supporter på Ballerup Tekniske Skole. Thoke har altid arbejdet og sat pris på at være dygtig til det han gør. Effektiviseringer og en udflytning af konens arbejde åbnede for helt andre muligheder. ”Man må erkende, man skal have eksamenspapirer i dag”. Thokes plan er at læse jura på Københavns Universitet - så planen er en HF med gode karakterer. Flex i Slagelse har været en god oplevelse, fordi det er tilrettelagt ”ungdomsdigitalt”. Det passer godt ind i en børnefamilie, så man kan læse, når der er ro om aftenen og man kan møde op til aftentimer på skolen med mulighed for spørgsmål og hjælp til faget. Thoke er også glad for sit forløb i Korsør. Et lille sted, som gør alt mere fleksibelt. Alle er velkomne, og målet er at få kursisten igennem. ”Det kan mange andre skoler godt lære af! Uddannelse på VUC kan fint kombineres med et arbejdsliv. Og så er det alment dannende at gå på VUC”.

  Karolina er fra Polen, og gik i skole i Polen til og med 6. klasse. Karolina kom til Danmark og har taget overbygningen i en dansk folkeskole. Det første år i en modtageklasse, men de næste år i en normal klasse. ”Det var hårdt arbejde at lære det danske,” husker Karolina.
  Hun valgte at tage HF i Korsør som ”et sidste udkald”. For efter mange år i ufaglærte jobs – bl.a. 20 år som servitrice i København, var hun klar over, at et hårdt fysisk job med skæve arbejdstider ville hun ikke kunne holde til i længden. Først ville Karolina være blomsterbinder, men en graviditet satte en stopper for den plan. HF i Korsør blev en gylden mulighed. Karolina er enlig mor med 4 børn, men siger: ”Jeg kan noget, og jeg vil noget!” Så næste år vil Karolina gøre sin HF færdig i Slagelse og derefter en læse jura, engelsk eller psykologi.
  Karolina har boet det meste af sit liv i København, kom til Korsør for 4 år siden. Hun har nydt at gå i skole på det lille sted i Korsør. Der er hyggeligt i en lille afdeling, hvor alle kender hinanden. ”Det er hårdt at gå i skole, og man skal arbejde for at få de gode resultater; men det bedste er næsten at mødes og kunne snakke med andre voksne,” slutter Karolina af med et lille smil.

   

 • Christina - "Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske

   Vejen til VUC
  Christina er 26 år, gift og har 2 børn. Christina er oprindeligt uddannet SOSU-hjælper i 2013. Hun var glad for sit job, men en sygemelding fik hende til at tænke over uddannelse. ”Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske”, fortæller Christina. Da hun arbejdede som SOSU-hjælper, arbejdede hun sammen med sygeplejersker. Dét vakte interessen. Mange fra Christinas folkeskoleklasse valgte gymnasiet, men ikke hende. Det var en svær tid i folkeskolen med mobning og manglende tro på sig selv, så Christina valgte SOSU-vejen.

  Uddannelse, skole og familieliv
  ”Det er ikke hårdt at tage en uddannelse - det er hvad man gør det til, fortsætter Christina. Det handler om prioritering mellem skole og familieliv. ”Jeg har læst lektier om aftenen, når børnene var lagt i seng”. Det har kunnet lade sig gøre, fordi dialogen med lærerne har været der hele tiden. Det har betydet meget for Christina. ”Lærerne har været forstående, når der har været noget med børnene fx. De har været overbærerende”. Klassen har været god og dynamisk. ”Måske har jeg været klassens mor”, griner hun, og det gør Christina meget – og det vækker tillid. De andre fra klassen har talt med Christina, hvis de har villet snakke eller haft brug for et råd. Christina har selv haft noget at slås med – nemlig ordblindhed. Først på VUC gik det op for Christina, at udfordringerne i folkeskolen måske var pga. ordblindheden. VUC’s IT-værksted har hjulpet Christina rigtig meget. Hun har flittigt brugt IT-værkstedet til at få hjælp og vejledning til at bruge alle de hjælpemidler, man kan få som ordblind. IT-værkstedet er tilrettelagt sådan, at alle får præcis den hjælp de lige har brug for. Det kan være særlige IT-programmer til PC’en, eller hjælp til at bruge telefonen som ”skriveredskab”.

  Drømmejobbet
  Var for Christina tidligere sygeplejerske, men de skæve arbejdstider passer ikke godt ind i familielivet. Derfor overvejer hun i stedet at tage grundforløbet til kontoruddannelsen. ”Jeg har set den service og venlighed, der har været i Studieservice på VUC”, afslutter Christina. Det har inspireret til at søge et administrativt job i stedet, måske på en skole som VUC. ”Jeg kan godt lide at hjælpe andre og have kontakt med dem”. Det er der jo gode muligheder for på en skole med kontakt til masser af elever, kursister og gæster.

 • Andreas - "Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”

  Militæret gav fokus til studierne
  Andres Søgaard Gabel er 20 år og i gang med 2.HF på VUC i Slagelse. HF-student på 2 år og videre til universitetet. Det kræver disciplin og fokus. Uni-pakken på HF giver en individuel uddannelse, målrettet præcis de fag, man skal bruge for at søge ind på en lang videregående uddannelse. Der er studier, men også studieliv, og Andreas har gang i meget andet til gavn for fællesskabet:
  Formand for kursistrådet, medlem af VUC VS’ bestyrelse og naturligvis studerende på den 2-årige HF i Slagelse.

  Men atypisk for VUC-elever har Andreas med egne ord ”haft det nemt i folkeskolen”. Nok for nemt. Prøvede først STX, så et studenterkursus, men gnisten var der ikke rigtig. Han trængte til luftforandring og lidt tilfældigt fik han job på et bosted for handicappede, hvor han arbejdede i knap 1 år. Andreas blev indkaldt til session og før han vidste af det – som tidligere pacifist og modstander af alle former for krig – havde han meldt sig frivilligt og blev soldat.

  En pacifist i militæret
  ”De vigtigste 4 måneder i mit liv”, indleder Andreas. Militæret ændrede fuldstændig den lidt laissez faire-agtige tilgang til tilværelsen. ”Jeg lærte disciplin, struktur, fokus – og altoverskyggende – respekt for fællesskabet og gruppen”. Andreas søgte en karriere i militæret, plan A, men det lykkedes ikke at blive optaget på den ønskede uddannelse. Plan B: at få gjort sin studentereksamen færdig.

  HF – et voksent fælleskab
  Andreas søgte ind på HF på VUC i Slagelse og går nu på 2. år på ”unipakken”, for at blive klar til universitetet på 2 år. Dette indebærer flere fag og fag på højere niveauer på det sidste år. Andreas syntes, han havde spildt tid nok: ”Militæret har lært mig at fokusere, at koncentrere mig 100% om en opgave. Jeg har opdaget, at jeg kan arbejde”, fortæller Andreas. ”Det lærte jeg ikke på STX eller på studenterkurset – det lærte jeg i militæret og i mit job”. HF på VUC var et helt bevidst tilvalg: ”Jeg orkede ikke tøsefnidder og manglende seriøsitet, derfor blev det HF på VUC, fordi der er et voksent studiemiljø”, fortæller Andreas. Karaktererne er ikke et mål i sig selv – men de skal være høje nok til at være adgangsgivende til ingeniørstudiet. Processen er vigtig – man skal gøre sit bedste, ellers er det for slapt – ”hvis du får 7 efter hårdt arbejde er det OK. Men hvis du får 7, når du kunne have fået 12, så er det bare ikke godt nok”, fortæller Andreas med lyn i øjnene. Meget på HF er individuelt tilrettelagt, men studieteknikker og studiemetoder er en vigtig grundtræning. ”På HF har jeg lært at disponere min tid – at holde fokus”, fortæller Andreas videre, det er simpelt hen nødvendigt for at komme igennem på 2 år med de fagkombinationer og niveauer, han har valgt.

  Fællesskab hjemme – og i skolen
  Andreas fortæller, at det i høj grad er militæret, der har skærpet og formet hans fornemmelse for kollektivet – hvor vigtigt fællesskabet er, når man skal præstere sammen. Men familien spiller også en stor rolle. Andreas bor sammen med sin mor og 2 brødre, og de føler et stort ansvar for hinanden – og har det sjovt sammen. Brødrene er meget forskellige og har valgt ret forskellige livsbaner og har forskellige udfordringer, men som Andreas uddyber: ”Jeg har lært at tackle personlige udfordringer derhjemme, men fagligt fokus fik jeg først i militæret”. Klassen er der som en ramme for det hele – jeg er glad for min klasse, de fleste af os er mindst lige så målrettede, som jeg selv er – og forskelligheden fungerer og udvider ofte vores horisont og blik for andre muligheder. ”Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”, og ifølge Andreas er det hidtil lykkedes ganske godt.

  Ordentlighed – en kerneværdi
  Andreas gik ind i kursistrådet for at forandre og bidrage til studiemiljøet – og ikke mindst diskutere med de andre kursister og elever på skolen, hvordan de i fællesskab kan tilføre mere socialt liv på VUC i Slagelse. ”Måske kan jeg i bestyrelsen også være med at påvirke værdigrundlaget på skolen – det er i alt fald mit mål – ligesom jeg gerne vil blive klogere på organisationen. ”Men”, indrømmer han, ”jeg er også et konkurrencemenneske, og det ser da godt ud på mit CV, at jeg er så aktiv som jeg er”. Andreas har dog opdaget undervejs, at deltagelse i kursistråd og bestyrelse er værdifulde fora, hvor man kan få indflydelse, hvis man er aktiv. Igen: ”du skal kunne være tilfreds med din egen indsats og arbejde sammen for et godt resultat”. En ung mand med nogle måske gammeldags værdier: ”ordentlighed, at gøre sig umage” fx – men Andreas opleves som en ”first mover”. De gamle værdier får nyt liv i en ny generation af studerende – det glæder vi os til at se mere af.

 • Nicoline - ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”

  Ordblind – men bestemt ikke hjælpeløs
  Mange skoleskift, mange misforståelser, mange dårlige oplevelser – sådan var Nicolines folkeskoletid. ”Flere sagde jeg var dum”, fortæller Nicoline videre. Hun måtte gå klassetrin om, fordi lærerene mente hun var ”for dum”. Alle skoleskiftene endte til sidst ud i skolegang på en skole for handicappede. Nicoline troede til sidst, der var noget ”galt” med hende. Var hun handicappet?

  ”Jeg havde ikke opbakning hjemmefra”, fortsætter hun. Det var en af grundene til at hun i en alder af bare 16 år flyttede hjemmefra og som 17-årig fik sin egen lejlighed. Før Nicoline begyndte på VUC, havde hun fast fuldtidsjob i en lokal tøjbutik. Hun arbejder stadig i tøjbutikken, men på nedsat tid og tilpasset timerne på VUC. I fritidsjobbet som sælger, finder Nicoline mange løsninger på sin ordblindhed. I stedet for at gå i panik over ikke at kunne stave til noget bestemt, beder hun i stedet kunderne om at skrive det.

  Uddannelse, udvikling, fællesskab
  Foråret 2018 begyndte Nicoline på VUC for at tage den 9. klasse, hun aldrig fik i grundskolen. Først på VUC blev Nicoline testet for ordblindhed. ”Det var rart endelig at finde ud af, hvem jeg er. Jeg var ikke længere hende den dumme”, siger Nicoline. VUC har hjulpet Nicoline med hjælpemidler, så hendes hverdag med ordblindhed er blevet nemmere. Timerne med ordblindeundervisning har gjort en kæmpe forskel og har været de bedste, smiler Nicoline. Hold med max. 6 kursister gør undervisningen mere intensiv, og man får den hjælp, man har brug for. Den intensive hjælp til Nicoline og hendes ordblindhed gav gode resultater til eksamen i juni 2018, hvor hun fik 12 i skriftlig fremstilling i dansk på 9. klasse. Rej sejt gået af én, der var dømt ude i folkeskolen. 

  Drømmen om uddannelse
  Nicoline drømmer om at tage butiksuddannelse via EUX. Hun elsker arbejdet ved at sælge et produkt til kunder, og kundekontakten er hun også rigtig glad for. Det skal nok lykkes, for i august 2018 begyndte Nicoline i 10. klasse på VUC. En stor sidegevinst ved VUC er de veninder, hun har fået på VUC i Ringsted. ”Vi har et rigtig godt venskab, selvom vi er meget forskellige”. Fællesskabet har/har haft stor betydning for Nicoline både i og uden for skolen. ”Man bliver stærkere dag for dag”, som hun siger.

  På VUC er vi alle lige
  ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”. Nicoline er glad for den gode dialog, man kan have med sin lærere, de ved, der er andet end skolen – man har et liv ved siden af skolen, som også skal passes. Det er dette fine fællesskab, man bliver en del af, når man går på VUC.

  Ordblindhed er godt nok et handicap, som kan give udfordringer i hverdagen. Men ligesom nærsynede kan få briller, så de kan se langt, så kan ordblinde få hjælpemidler på VUC – som kan hjælpe i uddannelse eller job. Det er faktisk fastlagt ved lov, at ordblinde har ret til at blive ligestillet med ikke-ordblinde – så ring og hør om de mange muligheder, der er.

 • Shereen - "Hvis jeg læser noget derhjemme, eller hører noget, jeg ikke forstår, så kan man komme i skole næste dag og få en forklaring”

  Undervisningen følger med hjem
  Det er voksne mennesker med børn i folkeskolen, og det optager dem at være rollemodeller for deres børn. ”Jeg vil kunne hjælpe dem med lektier, læse højt for dem, så de kan klare sig godt i Danmark. 

  De lægger stærkt vægt på, at undervisningen er skræddersyet til hver enkelt kursist. Det gælder helt tydeligt i alle fag. Som én forklarer: ”Hvis jeg læser noget derhjemme, eller hører noget, jeg ikke forstår, så kan man komme i skole næste dag og få en forklaring”.

  Vi behandler vores forskelligheder med stor respekt, og vi lærer rigtig meget af hinandens kulturer. Ikke kun om den danske”. Der er stor debatlyst i klassen, fortsætter Charlotte. ”Vi har ingen tabuer i klassen. Det skal være muligt at tale om både religion og homoseksualitet”. Det er det tydeligvis også, for jeg lander midt i en novelle af Herman Bang. Det opleves meget konkret i undervisningen. Litteraturen bliver på denne måde brugt til at tale om emner, der også er yderst i relevante i nutidens Danmark: Kvindefrigørelse som et eksempel.

  Kvinder har rettigheder i Danmark
  Dette markante udsagn kommer fra netop Shereen, som ses på billedet i artiklen d. 13. februar – en ung kvinde og mor – som arbejder 24/7 for at lære dansk, tage en uddannelse og give sine børn en god opvækst i Danmark. Samtalen glider let – trods det, at Shereen blot har været i Danmark siden november 2014. ”I Danmark får min datter også en god fremtid og mange muligheder. Det kunne vi aldrig have fået i Syrien”. Shereen har sin mand og 2 børn på 7 og 9 år med – de bor i Skælskør, og Shereen skal være laborant. Matematik og naturvidenskab er hun glad for. Men mest optaget er hun af det danske mirakel med uddannelse for livet. ”I Syrien er det skamfuldt at uddanne sig, hvis man er over 25 år”. I Danmark forventes det, at man lærer hele livet.

  Tak til Danmark
  Shereens gode råd er, at ”man aldrig skal give op”. Der er mange udfordringer, men ”hvis man spørger om hjælp, så får man hjælp. Man skal ikke sidde hjemme og sige, at man ikke kan gøre noget”. Shereen slutter af med en stor tak til alle de hjælpsomme mennesker, hun har mødt i Danmark. Der er en stor styrke i hendes ord og en helt utrolig målrettethed. Shereen har ikke siddet hjemme og kigget ned i gulvet og fortvivlet. Nej, Shereen har praktiseret sit eget gode råd og bedt om hjælp. ”Tak til alle de mennesker, der har hjulpet mig!” Det er både ”de gode lærere, de danske myndigheder og de venner, jeg fik på asylcentret”. Vennerne bor nu i Jylland, men de ses tit, og det er næsten som familie. Samfundet, og hvordan man bliver en del af det – fylder meget. ”Hvis jeg læser noget på Facebook eller i avisen, som jeg ikke forstår, så hjælper lærerne mig med det”. Det motiverer, at alle i klassen, både lærere og kursister altid er parat til at hjælpe. ”Medierne giver ikke altid det rigtige billede. Man tror, alting er tilladt i Danmark, men der er grænser for alting”. De uskrevne regler er mange, usynlige og svære at lære at kende. Derfor kan vi ikke undvære VUC.

 • Claus - ”Jeg har vist mig selv, at mit hoved godt kan”.

  HF på 1 år – adgang til socialrådgiverstudiet
  Claus er 46 år og afslutter juni 2019 en 1-årig såkaldt ”socialrådgiverpakke” i Korsør. Den 1-årige uddannelsespakke giver adgang til socialrådgiverstudiet med 4 fag; dansk A, engelsk B, psykologi C og samfundsfag B.

  Claus’ drøm er et job som socialrådgiver i Slagelse kommune. Claus søger ind på uddannelsen nu, med start til september, men han har en plan B – en fuld HF også på VUC i Korsør. Men mon ikke det lykkes at komme ind på studiet nu? Med den lange livserfaring; rejst verden rundt med rygsæk og de mange år som håndværker. For Claus er overbevist om, at selv om man er over 40, så kan man sagtens tage en uddannelse og skifte retning i sit liv.

  Knæskade banede vejen til studier på VUC
  Claus har tidligere arbejdet som tømrer og senest som jord- og betonarbejder. Det var fysisk hårdt arbejde. Med en søn på 9 år var det svært at få hverdagen til at fungere, når arbejdsdagen var fra kl. 05 – 17. Claus fik en skade i sit knæ og gik sygemeldt i 3 måneder med det dårlige knæ. Allerede inden sygemeldingen, som blev en vigtig tænkepause i Claus’ liv, havde han mange gange tænk: ”Skal jeg virkelig være jord- og betonarbejder resten af mit liv?” Claus fortsætter: ”Jeg undersøgte forskellige muligheder for at komme til at bruge hovedet” – og kom frem til at jobbet som socialrådgiver godt kunne være noget for ham. Som socialrådgiver er der gode jobmuligheder. Så Claus tog beslutningen og sagde op, og begyndte på VUC. Her lidt over et år senere har Claus bestået alle eksamener med gode karakterer: ”Jeg har vist mig selv, at mit hoved godt kan”.

  HF lokalt – et stort plus
  Absalon, professionshøjskolen, tilbyder socialrådgiveruddannelsen. Det kræver 4 fag på HF at komme ind på studiet, så HF på VUC i Korsør var en oplagt mulighed. ”Det har gjort en stor forskel, at skolen ligger tæt på”, fortæller Claus og fortsætter: ”Hvis man ikke altid har været så veloplagt, så er man alligevel kommet af sted fordi skolen er tæt på”.

  VUC – mere uddannelse og ny retning i livet
  På VUC er der plads til alle - uanset alder, og i Claus’ klasse har aldersspredningen også været god. Der har både været unge og lidt ældre voksne på samme hold. Det har givet gode refleksioner og diskussioner i klassen, fordi der har været forskellige livserfaringer. ”Da jeg begyndte her, blev jeg taget rigtig godt imod af alle. Korsør er en lille afdeling, hvor alle kender alle, og det gør noget rigtig godt ved stemningen”, mener Claus. 

 • Linda - "Jeg har altid haft svært ved matematikken, men nu kan jeg hjælpe min datter med hendes lektier”

  ”Mor” og problemknuser – nu student
  Linda Jørgensen, 43 år, er netop blevet student fra den 2-årige HF i Slagelse. Inden Linda begyndte på VUC arbejdede hun i mange år inden for rengøringsbranchen. Men slidgigt i hænderne fik hende til at stoppe og tænke over ”nye veje” i livet.

  Linda har altid været ”hende man kunne komme til”, hvis man havde noget, man gerne ville snakke om. Det har været med til at vise karrierevejen frem. Hun vil nemlig gerne læse til pædagog og gerne med speciale i udsatte unge og deres familier. Linda er vant til lidt af hvert og har også været ”moren” i klassen. Ikke kun på grund af sin alder, men fordi hun har lagt øre til, når der har været problemer, der skulle løses. Hun har kunne sige fra over for klassekammeraterne, når undervisningen blev forstyrret. Linda har selv 2 børn, men efter at have gået på VUC har hun fået flere ”børn”. ”Jeg holder af dem, som var de mine egne. Jeg var rigtig stolt af dem, da de fik deres huer på, for jeg ved hvor meget, de har kæmpet for den”.


  Uddannelsesmålet pædagog
  Vejen til pædagoguddannelsen har været lang. Da det var mange år siden, Linda sidst havde gået i skole, valgte hun at tage 10. klasse på VUC, inden hun skulle begynde på den 2-årige HF. Faktisk gik Linda også på VUC tilbage i 1997, hvor hun tog 9. klasse. ”Det har været hårdt at tage en HF på 2 år, man kommer ikke sovende til det” fortæller Linda, men faktisk har det gjort lektiehjælpen med børnene derhjemme nemmere. ”Jeg har altid haft svært ved matematikken, men nu kan jeg hjælpe min datter med hendes lektier”. Linda synes sammenholdet i klassen har været rigtig godt, måske pga. aldersspredningen, og de har bakket hinanden op i deres eksamener og været der for hinanden, når de kom ud. Det lyser ud af Linda, at hun har stort overskud og gerne vil hjælpe andre. En livsgave, hun kan tage med i sin kommende uddannelse til pædagog. 

   

 • Simon - ”Jeg vil helt klart anbefale drama til andre, fordi man kan bruge det til eksamen”

  Eksamen er som en teaterforestilling
  Simon Petri, er 34 år og har tidligere arbejdet på et lagerhotel. Nu læser han HF på VUC i Slagelse. Simon har altid været meget kreativ og har skrevet musik og tekster og er meget musikalsk. Da han begyndte på VUC, havde han egentlig valgt idræt som valgfag, men det var ikke lige ham. I stedet valgte han drama, som VUC tilbyder på flere niveauer. Dramaundervisningen gennem et helt skoleår har været med til at gøre eksamen en del nemmere. ”Eksamen er som en forestilling man forbereder sig til”, fortæller Simon og fortsætter: ”Drama er med til at supplere de andre fag man har på VUC, for man lærer at stå foran store forsamlinger”. Simon har lært at være mere opmærksom på kropssprog, når han snakker med andre. Han har også lært at ”observere” sin egen og andres status i en forsamling.

  Dramaundervisning = eksamenstræning
  På hobbyplan læser Simon bøger højt og har gjort det i flere år, men med dramaundervisningen er det blevet lettere at ”leve sig ind i rollen” og lære, hvordan man kan bidrage til en rolle med sin egen personlighed. ”Jeg vil helt klart anbefale drama til andre, fordi man kan bruge det til eksamen”. Simon har også optrådt med et stykke han selv har skrevet tekst og musik til. Han vil gerne gøre publikum opmærksom på Bertolt Brecht-citatet ”Publikum skal ikke hænge hjernen sammen med hatten i garderoben”.

  Når HF’en er i hus, vil Simon gerne læse tysk og matematik og på længere sigt blive gymnasielærer, måske på VUC, hvem ved?

   

   

Erhverv

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)

  FVU er undervisning i dansk, matematik, engelsk og IT (digital).

  Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet og er relevant for alle, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive, regne og benytte sig af IT i hverdagen.

  Undervisningen er gratis.

  Vælg mellem:

  • FVU-læsning (dansk)
   På FVU-læsning arbejder dine medarbejdere med dansk ud fra et hverdagsperspektiv og lærer blandt andet at stave ord, læse og forstå tekster og skrive og bruge tekster.

   Undervisningen er inddelt i 4 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her
  • FVU-matematik
   På FVU-matematik arbejder dine medarbejdere med tal og matematiske problemer fra hverdagen. Vi arbejder bl.a. med de fire regningsarter (plus, minus, gange og dividere), at regne med procenter og læse tabeller.

   Undervisningen er inddelt i 2 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-digital (IT)
   På FVU-digital arbejder dine medarbejdere med IT og digitale værktøjer. I undervisningen arbejder vi både med IT-sikkerhed og konkrete værktøjer, der er relevante for jeres virksomhed, branche og medarbejderes daglige arbejdsopgaver.

   Undervisningen er inddelt i 3 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-engelsk
   På FVU-engelsk arbejder dine medarbejdere med deres færdigheder i engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet.

   Undervisningen er inddelt i 4 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-start: Sprogundervisning for 2-sprogede
   Har din virksomhed mange medarbejdere med anden baggrund end dansk, tilbyder vi også målrettet danskundervisning specifikt til 2-sprogede.
   Læs mere her

   

 • Ordblindeundervisning (OBU)

  Ordblindeundervisning er for medarbejdere med læse-, stave- og skriveproblemer.

  Undervisningen er relevant for medarbejdere, der:

  • er ordblinde, eller har mistanke om, at de er ordblinde
  • har meget svært ved eller helt undgår læsning og skrivning på jobbet
  • ikke kan leve op til de læse- eller skrivekrav, der stilles på virksomheden


  Som en del af undervisningen bliver medarbejderne introduceret til IT-værktøjer, der kan hjælpe dem i deres hverdag - både på jobbet og privat.

  Undervisningen er gratis.

  Læs mere her

 • Almen voksenuddannelse (AVU)

  Vi tilbyder undervisning i bl.a. dansk, dansk som andetsprog, matematik, it, sprog, psykologi og samarbejde og kommunikation. Undervisningen tager udgangspunkt i og inddrager eksempler fra medarbejdernes hverdag på jobbet.

  Undervisningen tilbydes på 5 forskellige niveauer, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.

  Fagene på AVU koster fra 130 kr. - 1.250 kr. pr. fag. Prisen afhænger af valgte fag og deltagerens uddannelsesbaggrund.

  9. klasse fx, grundlæggende fag der koster 130 kr. for et helt forløb:

  • Dansk og dansk som andetsprog
  • Matematik
  • Engelsk - også for begyndere
  • Tysk - også for begyndere
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab

  Tilvalgs fag der koster 1.250 kr. for et helt forløb:

  • Grundlæggende IT
  • Psykologi
  • Samarbejde og kommunikation (organisationer)
  • Formidling (personlig)
  • Livsanskuelse
  • Idræt
  • Latin
  • Billedkunst
 • HF (Højere Forberedelseeksamen)

  Vi tilbyder undervisning i bl.a. sprogfag og virksomhedsfag, se nedenfor. Undervisningen tager udgangspunkt i og inddrager eksempler fra medarbejdernes hverdag på jobbet.

  Undervisningen tilbydes på 3 forskellige niveauer, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.

  Fagene på HF koster fra 550. kr. - 1.400 kr. pr. fag. Prisen afhænger af valgte fag og deltagerens uddannelsesbaggrund.

  Sprogfag
  - Engelsk
  - Tysk
  - Spansk
  - Fransk
  - Italiensk
  - Dansk
  - Dansk som andetsprog

  Virksomhedsfag
  - Organisation
  - Innovation
  - Erhvervsøkonomi
  - International Økonomi
  - Virksomhedsøkonomi
  - Afsætning
  - IT
  - Kommunikation og IT
  - Psykologi

  Naturvidenskabelige fag
  - Matematik
  - Fysik
  - Kemi

 • Realkompetencevurdering (RKV)

  Hvis medarbejderne har viden og erfaring, som de har fra en arbejdsplads, kan en realkompetencevurdering, også kaldet individuel kompetencevurdering, være en oplagt mulighed.

  Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Realkompetencer kan fx opnås:

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse


  I kan søge om at få vurderet medarbejdernes kompetencer med udgangspunkt i mål og adgangskrav på:

  • Almen voksenuddannelse (AVU), niveauerne G-D 
  • HF, niveauerne C-A


  Når medarbejderne har fået vurderet deres kompetencer, udsteder HF & VUC Klar et bevis, som kan bruges i stedet for et eksamensbevis.

  Læs mere her

 • Målrettede kurser

  Målrettede kurser er virksomhedskurser tilpasset jeres virksomhed i fx engelsk, tysk, samarbejde og kommunikation og IT.

  Vi tilpasser undervisningen, omfanget, niveauet og afviklingen præcist ud fra virksomhedens behov og ønsker.